Майка Две

Представете си, че нямате право да видите детето си в болница, просто защото законът не ви признава като родител. Това е само една от ситуациите, които са ежедневие за ЛГБТИ хората в България. Лишение от близост поради липса на законодателство.


Филмът ‘Майка Две’ на режисьора Слава Дойчева ни превежда през една такава история. Ние в Действие благодарим на Слава за силната подкрепа и продължаваме да се борим за промяна. Не се колебайте да се свържете с нас в тази или подобна ситуация.


Този филм е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на филма се носи от Младежка ЛГБТ организация Действие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този филм отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът Национална ЛГБТИ правна програма се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

www.activecitizensfund.bg

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Equality League: Stories of Courage, Stories of Change

The Equality League is now 2 years old. This coalition of Roma, LGBTI and Deaf organizations, activists and allies has done a lot. In this video a few of its members reflect on their journey and look

sign up for our newsletter

subscribe for news from us

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Deystvie.org 2021 © All rights reserved. Designed and developed by Epic Sofia

Logo_Small_white.png