reports

RESEARCH ON COMMUNITY EXPERIENCES AND NEEDS

RESEARCH ON COMMUNITY EXPERIENCES AND NEEDS

RESEARCH ON COMMUNITY EXPERIENCES AND NEEDS

The present research, part of a set of  activities within the Rainbow Over Hate project, 
aims to set up methodology for assessing the 
needs of the LGBTI community regarding 
reporting LGBTI-related hate crimes and 
incidents. 

The present research, part of a set of  activities within the Rainbow Over Hate project, 
aims to set up methodology for assessing the 
needs of the LGBTI community regarding 
reporting LGBTI-related hate crimes and 
incidents. 

РЪКОВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ П А РЛ А М Е Н Т И НА СЪВЕТА О Т 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ П А РЛ А М Е Н Т И НА СЪВЕТА О Т 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ П А РЛ А М Е Н Т И НА СЪВЕТА О Т 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Настоящото Ръководство има за цел да създаде система за установяване на неизпълнение на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата за правата на жертвите).

Настоящото Ръководство има за цел да създаде система за установяване на неизпълнение на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата за правата на жертвите).

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ от страна на Република България на задълженията по Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламенt и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ от страна на Република България на задълженията по Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламенt и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

NONCOMPLIANCE by the Republic of Bulgaria with Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime

Human rights are a founding principle in the existence and functioning of the United Nations (UN), the Council of Europe (CoE) and the European Union (EU), each of which has created documents that codify this.

Правата на човека са основополагащ принцип в съществуването и функционирането на Организацията на обединените нации (ООН), Съвета на Европа (СЕ) и Европейския съюз (ЕС), като всяка една от тези организации е създала документи, които кодифицират това.

Годишен доклад на
Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Годишен доклад на
Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Anual Report of
Youth LGBT organisation Deystvie

We have begun the process of expanding, reorganising and supporting the Legal Programme...

Започнахме процес по разширяване, реорганизиране и подкрепа на Правната програма...

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС
НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА
И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С КОИТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ
ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЛГБТИ  ЛИЦА

ПРЕПОРЪКИ
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС
НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА, ПОДКРЕПАТА
И ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С КОИТО ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ
ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЛГБТИ ЛИЦА

RECOMMENDATIONS
TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
FOR THE FULFILMENT OF OBLIGATIONS,
RESULTING FROM DIRECTIVE 2012/29/EC
OF THEEUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 25 OCTOBER 2012 ON MINIMUM STANDARDS ON THE RIGHTS, SUPPORT
SUPPORT AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME IN ORDER TO IMPROVE ACCESS
ACCESS TO JUSTICE FOR VICTIMS

Despite the positive economic development of Bulgaria in the last few years and the improvement of the standard of living, according to the reports of international organizations Bulgaria continues to be one of the most unpleasant countries in Europe in terms of LGBTI people...

Въпреки положителното икономи- ческо развитие на България през последните няколко години и по- добряването на стандарта на живот, според докладите на международни организации България продъл жава да бъде едн от най-неблаго- приятните дър- жави в Европа по отношение на ЛГБТИ хората...

Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България

Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България

Analysis of case law concerning the rights of LGBTI persons in the Republic of Bulgaria

Bulgaria ranks among the last in Europe in terms of tolerance and acceptance of LGBTI people1. There is no politician or political party advocating for the rights of LGBTI people in the country, and political discourse tends to be homophobic and hate speech prevails, especially in recent years from the country's ruling coalition. In Bulgaria, 86% of people who have suffered hate crimes...

България се нарежда на едно от последните места в Европа по отношение на толерантност и приемане на ЛГБТИ хората1. Не съществува политик и политическа партия, която да се застъпва за правата на ЛГБТИ хората в страната, а политическото говорене е по-скоро хомофобско и преобладава речта на омразата, особено в последните години от страна на управляващата страната коалиция. В България 86% от хората, които са пострадали от престъпления от омраза...

Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България.

Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България.

Free movement of EU citizens - rights and challenges for same-sex families in Bulgaria.

Homophobia and the unequal treatment of LGBTI people are still widespread in the European Union. Indicators of their level vary from one Member State to another, and in some countries the situation is apparently better, but the data show that full equality for this group has not been achieved in any of them. Bulgaria is one of the countries where the situation is most unfavourable. In order to throw....

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хо- рата все още са широко разпространени в Европейския съюз. Индикаторите за равнището им в различните държави член- ки се различават и в някои държави положението е привидно по-добро, но данните сочат, че пълно равенство за тази група не е постигнато в нито една от тях. България е една от страни- те, в които ситуацията е най-неблагоприятна. С цел да хвърли....

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Study of the current Bulgarian legislation at the level of statutory instruments regarding the rights granted to married couples and to different-sex couples living in de facto cohabitation in comparison with the rights of same-sex couples

This study was prepared by a team of Popov, Arnaudov & Partners Law Firm on behalf of the YOUTH LGBT ORGANIZATION ACTION. It reflects the state of Bulgarian legislation in force as of 30 April 2018. The study does not engage with possible case law on the application of the relevant provisions identified, but where there may be conflicting interpretation by the courts or the law is unclear, this is indicated.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Настоящото проучване е изработено от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по поръчка на СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ''. То отразява състоянието на действащото българско законодателство към 30 април 2018 г. Проучването не се ангажира с евентуална съдебна практика по прилагането на съответните идентифицирани разпоредби, но на съответните места, където е възможно противоречиво тълкуване от съдилищата или законът е неясен, това е посочено.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

HATE CRIMES AND INCIDENTS
REPORT
BASED ON SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY AND GENDER EXPRESSION CARRIED OUT IN BULGARIA IN 2017

This report is a follow-up to the Step up on reporting homophobic and transphobic violence project, supported by ILGA-Europe (the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). The aim of the project was to enable European LGBTI civil society organisations to monitor and report homophobic and transphobic hate crimes and incidents more closely.

Настоящият доклад е продължение на про- екта Step up on reporting homophobic and transphobic violence („Постигането на по-голяма отчетност за хомофобско- то и трансфобското насилие“), подкрепен от ILGA-Europe, (Европейският регион на Международната асоциация за лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс). Целта на проекта бе да се даде възможност на ев- ропейските организации на гражданското общество на ЛГБТИ да следят по-последо- вателно и да докладват за престъпления- та и инцидентите на база хомофобска и трансфобска омраза.

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

Until 2018, Bulgarian government and institutions have never officially expressed a general position or support on LGBTI issues and the need for equal rights.

Until 2018, Bulgarian government and institutions have never officially expressed a general position or support on LGBTI issues and the need for equal rights.