I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да изпозлвате сайта на Младежка ЛГБТ Организация „Действие“ (наричана по-долу само "Действие"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Действие, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Действие. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Действие.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Действие не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Действие.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- Участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- Получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта;

 

- Подписване на петиции в сайта."ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Действие се намира в договорни отношения и от името на което Действие има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


IV. Поверителност

Действие е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в  Общите условия за ползване на сайта или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

Действие прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Действие не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Действие полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Действие не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на този сайт.

Действие не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Действие има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VI. Промени

Действие си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и в Политиката за поверителност по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети на 29.06.2020г.
 

sign up for our newsletter

subscribe for news from us

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Deystvie.org 2021 © All rights reserved. Designed and developed by Epic Sofia

Logo_Small_white.png