top of page

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРАВНА ПЛАТФОРМА „НАЦИОНАЛНА ЛГБТИ ПРАВНА ПРОГРАМА“


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползване на онлайн платформата www.pravo.deystvie.org („Платформата“) във връзка с предоставянето на онлайн консултации и водене на дела през „Националната ЛГБТИ Правна програма“ на „Младежка ЛГБТ Организация Действие“. 
1.2. Платформата е разработена във връзка с изпълнение на проект „Национална ЛГБТИ правна програма”, целта на който е създаване на Национална ЛГБТИ правна програма, която да обхваща 5 областни града - София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Проектът допринася за овластяване на ЛГБТИ общността чрез пряк достъп до правна защита от специалисти в областта на правата на ЛГБТИ хората, включително и чрез изграждането на настоящата Платформа, която дава възможност за докладване случаи на дискриминация, инциденти и престъпления от омраза срещу ЛГБТИ лица, получаване на консултации и администриране на работата по последващи дела. Проектът “Национална ЛГБТИ правна програма” се финансира от Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.
1.3. Платформата е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и разработена за „Младежка ЛГБТ Организация Действие“. Цялата отговорност за съдържанието на платформата и нейната работа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).
1.4. Функционирането на Платформата е ориентирано към предоставяне на възможност за получаване на правни консултации, докладване на случаите на дискриминация, инциденти и престъпления от омраза срещу ЛГБТИ лица и завеждане на дела (наричани по-долу „случаи“), информация за контакт с докладващите (наричани по-долу „Потребителите“), поддържането на база данни на Потребителите, обработването, съхраняването и разпределянето им въз основа на попълнената от Потребителите информация и възможностите на предоставяне на правна помощ от екипа на Националната правна програма, както и улесняване на комуникацията между Потребителите и екипа на Националната правна програма.
1.5. При предоставяне на лични данни чрез Платформата всяко лице се задължава да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия, в които са описани правилата за използване на Платформата. Въвеждайки данните си в Платформата, лицето декларира, че е прочел и се съгласява с настоящите Общи условия.
 


2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


2.1 Всеки потребител има възможност да поиска предоставянето на правна помощ и консултация от Националната ЛГБТИ Правна платформа като предостави лични данни за регистриране в Платформата.
2.2. В последното поле „Съгласен съм с Общите условия“ потребителят декларира, че се е запознало с Общите условия и дава своите съгласия за предоставянето на личните си данни.
2.3. След като всички полета са попълнени съобразно изискванията на настоящите Общи условия, Потребителят избира бутон „Регистрирай се“ и подава своите данни във финален вариант, в резултат на което получава имейл за потвърждение.
 


3. Предоставяне на правна помощ и консултации


3.1. След регистрация в платформата Потребителите получават парола на e-mail адреса си. След влизане в профила си е препоръчително паролата да бъде сменена. 
3.2. След като влезе в профила си Потребителят описва случая си в детайл и прикачва документи, ако разполага с такива или ако сметне, че такива са необходими при завеждане на случая. 
3.3. След подаване на случая в Правната платформа Администраторът на Платформата преглежда случая. 
3.4. Администраторът на Платформата разпределя случая на компетентен адвокат съобразно полето за работа, специализация на адвоката и региона, в който се намира Потребителят, според компетентността на Съда, пред който ще бъде разгледано делото. 
3.5. Потребителят на Платформата няма право да избира своя Адвокат. Той се определя от Администратора на Платформата. 
3.6. След като делото е разпределено на Адвокат, Потребителят получава e-mail, че по неговото дело е назначен адвокат и кой е адвокатът му. 
3.7. Комуникацията между Адвоката и потребителя тече единствено и само през Правната Платформа. 
3.8. Потребителят има право на безплатна правна помощ, която се предоставя от Правната програма на ЛГБТ организация „Действие“. 
3.9. Адвокатът няма право да изисква допълнително заплащане от Потребителите. 
3.10. По делото на Потребителя има календар на събития, прикачване на документи, бележки, оставени от Адвоката и от Потребителя. Те се съхраняват по онлайн досието на Потребителя. 
3.11. За всяко действие по онлайн досието на Потребителя, той се известява с автоматичен мейл на електронната му поща. 
3.12. След приключване на случая се прави отбелязване, че случаят е приключил и досието на Потребителя се архивира. 

 

 

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

4.1. Всички лица, заети с поддръжката и работата на Платформата, както и компанията, отговаряща за поддръжка на софтуера на платформата, полагат дължимата грижа за защита на личните данни на ползвателите на Платформата и бенефициентите по нея при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и на утвърдените от споменатите лица политики за защита на личните данни, както и съобразно Политиката за поверителност на Платформата.
4.2. Лицата по точка 4.1. декларират, че няма да разгласяват информация, станала им известна при или по повод дейността им.

 

 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


5.1. Авторските права върху Платформата принадлежат на Младежка ЛГБТ организация Действие съгласно чл. 42 от ЗАПСП. 
5.2. Младежка ЛГБТ организация притежава авторството на всички печатни, електронни и други информация и материали, намиращи се на Платформата. 
5.3. Ползвателите на Платформата, както и компанията, отговаряща за поддръжка на софтуера на платформата декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин – печатен, електронен и др. намиращите се в Платформата информация и материали, в това число не могат да разпространяват, излъчват, обработват или използват информацията и материалите, освен по начините, допустими от законодателството, регулиращо авторското право и сродните му права и Общите условия на Платформата.
5.4. Потребителите се задължават да не премахват указанията за наличие на защитено авторско право, търговски марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поместени в Платформата.
5.5. Възпроизвеждането на която и да е част от Платформата е забранено.

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

6.1. Отговорност и обезщетения
Младежка ЛГБТ организация Действие не носи отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие от ползването или изтеглянето на каквито и да било материали или информация от тази Платформа. Употребата на материали или позоваването на такива е изцяло отговорност на потребителите на Платформата и същите носят отговорност за всички претенции на трети лица спрямо Младежка ЛГБТ организация Действие, предявени на базата на незаконосъобразна употреба или злоупотреба със съдържание на Платформата от потребители (включително Доброволци). Младежка ЛГБТ организация Действие си запазва правото да претендира обезщетение за всички случаи на понесени вреди и/или платени компенсации на трети лица, вследствие незаконосъобразни действия, извършени от потребители  чрез Платформата. 
6.2. Приложимо право и разрешаване на спорове
Приложимо право по настоящите Общи условия е правото на Република България. Всички спорове по прилагането на Общите условия при или по повод извършената дейност, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти, ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.
6.3. Промени в Общите условия 
Младежка ЛГБТ организация Действие си запазва правото да въвежда промени в Общите условия с цел подобряване на качеството на предлаганата услуга, както и промени в начините за регулиране на отношенията с посетителите на Платформата и общо за запазване каузата на кампанията. Потребителите се информират за настъпили промени в Общите условия чрез посещение на Платформата, където са публикувани актуалните и действащи Общи условия и съответно се задължават да ги спазват във вида, в който са публикувани.
6.4. Влизане в сила на общите условия
Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им в Платформата и са валидни до тяхното изменение или отмяната им.
 
Тези Общи условия са утвърдени на 27.03.2021 и са публикувани в Платформата на 27.03.2021.

bottom of page